آشنایی با طیف‌سنجی رامان

پراکندگی نور ممکن است به‌عنوان یک تغییر جهت نور فرض شود. این تغییر جهت هنگامی‌که یک موج الکترومغناطیسیبه یک ماده­ی جامد، مایع یا گاز برخورد می­کند رخ می­دهد.

هنگامی‌که یک موج الکترومغناطیسی با ماده فعل‌وانفعال انجام می­دهد، مدارهای الکترون در مولکول­های تشکیل‌دهنده ماده دچار آشفتگی شده و به‌صورت دوره­ای با یک فرکانس 0υ، همانند

 

میدان الکتریکی برخوردی نوسان می­کنند. نوسان یا آشفتگی ابر الکترونی ناشی از جدایی متناوب بار الکتریکی در مولکول­ها است، که گشتاور دوقطبی القاشده نامیده می­شود. نوسان این گشتاور دوقطبی القایی همانند یک منبع تابش الکترومغناطیس آشکارشده و بنابراین نور پراکنده‌شده نتیجه خواهد داد. اکثریت نور پراکنده‌شده با فرکانسی برابر با فرکانس نور تابیده‌شده، ساتع می­شود فرآیندی که به آن پراکندگی کشسان می­گویند. اما همان‌طور که در ادامه توضیح خواهیم داد، مقداری از نور با فرکانسی متفاوت پراکنده‌شده است که به این فرآیند پراکندگی غیرکشسانمی­گویند. پراکندگی رامان یک مثال خوب از پراکندگی غیرکشسان است.

 

پراکندگی نور به وسیله­ی ممان دوقطبی القایی

اطلاعات تماس

آدرس:
ایران، تهران، اوین
میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو،
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین
طبقه زیرزمین - آزمایشگاه رامان
کد پستی: 1983969411
تلفن:
آزمایشگاه : 2631 2990
کارشناس: 09106791730(مهدوی)
با ما در تماس باشید