مهندس زیبا دلپسند

استاد و متخصص گوهرشناسی و همکاران آزمایشگاه

درباره

 • مدرک کارشناسی زمین شناسی
 • مدرک کارشناسی ارشد پترولوژی
 • مدرک دوره ی شناسایی و درجه بندی الماس از موسسه توسعه گوهرشناسی ایران
 • مدرک دوره ی سنگ های رنگی 1و2 از موسسه توسعه گوهرشناسی ایران
 • مدرک دوره گوهر تراشی از دانشگاه شهید بهشتی
 • سوابق کاری: سابقه تدریس در آموزش و پرورش به مدت 6 سال
 • مدرک نظام مهندسی GIS
 • مدرک دوره Colored stone essential graduated از GIA
 • مدرک دوره Diamond essential graduated از GIA
 •  مدرک دوره Jewelery essential graduated از GIA
 •  مدرک دوره AJP graduated از GIA