1- مهدوی، امید. استفاده از طیف‌سنجی رامان و طیف‌سنجی جذبی جهت شناسایی الماس طبیعی و بهسازی شده با بررسی نواقص شبکه‌ای، 1395، (استاد راهنما حسن توسلی و استاد مشاور مریم بحرینی)

2-  اکرمی، محمدرضا. ژئوشیمی، کانی شناسی، گوهرشناسی و بهسازی فیروزه های کم عیار نیشابور- شمال شرق ایران. 1399، (اساتید راهنما محمد یزدی، فریبرز مسعودی، استاد مشاور سعید نوجوان)

3- حسن زاده نیری، غزال. کانی شناسی و گوهرشناسی آلومینوسیلیکات ها و متاپلیت های آستانه اراک، 1399، (استاد راهنما فریبرز مسعودی، استاد مشاور زیبا دلپسند)

4- رضایی زنجیرآباد، هاله. بررسی پترولوژی کانی آپاتیت با نگرشی بر پتانسیل گوهری آن در منطقه اسفوردی و گچین هرمزگان، 1399. (استاد راهنما  بهمن رحیم زاده، استاد مشاور  فریبرز مسعودی)

5- اصغرنسب، الناز. کانی شناسی، گوهرشناسی و بهسازی حرارتی آگات های پیر جوار منطقه نمین اردبیل، 1399. (استاد راهنما: فریبرز مسعودی، استاد مشاور: بهمن رحیم زاده)